fbpx
 

Všeobecné obchodní podmínky

Volnočasové kurzy pro děti ve Studiu MuŠka
ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

● TERMÍN PROVEDENÍ ÚPLATY
– Přihláška je celoroční s 2 pololetními platbami.
– Nejpozději před 1. hodinou zájmového vzdělávání musí být za účastníka provedena úplata na dané pololetí.
– 1. lekce je pro účastníka v daném kurzu ukázková, rozhodne-li se účastník, že se po 1. lekci nechce nadále účastnit kurzu, bude mu navráceno kurzovné ponížené o jednu lekci.
– V případě neodevzdání přihlášky nebo neprovedení úplaty v řádném termínu dochází k automatickému odhlášení účastníka z kurzu
– Účastníci kurzů budou před koncem prvního pololetí školního roku vyzváni k úhradě úplaty na druhé pololetí.
– V případě prodlení s úhradou kurzovného jsou účastníci a jejich zákonní zástupci na tuto skutečnost upozorněni. Není-li úhrada ani poté provedena, nebude činnost účastníkovi v pravidelném zájmovém vzdělávání dále umožněna.
● ZPŮSOB PLATBY

– Platba musí být uskutečněna nejpozději 5. den od odeslání závazné přihlášky. Platba může být provedena bezhotovostně nebo v hotovosti.

– Bezhotovostně – Zaslání úplaty na účet 22662208/5500. Pro správnou identifikaci úplaty je nutné vyplnit variabilní symbol (začátek rodného čísla před pomlčkou) a do poznámky jméno dítěte a daný kurz.

– Hotově – Hotově lze zaplatit kurz na recepci Studia MuŠka nebo v kanceláři školky MuŠka.

● DAŇOVÝ DOKLAD
– Podle zákona č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty není mateřská školka umělecká MuŠka jako školské zařízení povinen vystavovat v případě provedení úplaty daňový doklad.
– V tomto případě je nutné si před uskutečněním bezhotovostní platby vyžádat vystavení faktury. Zpětně, po provedení platby, již fakturu vystavit nelze. Kontaktní osoba: Ing. Michaela Přibylová, pribylova@muskaskolka.cz ,
● POČET LEKCÍ
– V přihlášce je uvedený počet lekcí na dané pololetí, které garantuje Studio MuŠka odučit
– V případě snížení počtu lekcí za školní rok se Studio MuŠka zavazuje vrátit účastníkovi poměrnou částku za neodučené lekce, Suplované, distančně odučené a nahrazené lekce v jiném termínu se počítají jako lekce odučené.
– Do garance odučení daného počtu lekcí za pololetí se nepočítají lekce, které účastník nenavštívil z vlastního zavinění (pozdní nástup do pravidelného zájmového vzdělávání, nemoc, dovolená …)

● SNÍŽENÍ ÚPLATY PŘI POZDĚJŠÍM PŘIHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA DO PRAVIDELNÉHO ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
– Pozdější přihlášení účastníka do pravidelného zájmového vzdělávání je většinou možné
– Cena při pozdějším přihlášení účastníka do kurzu je stanovena pomocí vzorce:
počet zbývajících lekcí za pololetí x cena za jednu lekci

● VRÁCENÍ PLATBY
– Úplata za pravidelné zájmové vzdělávání či její poměrná část může být vrácena pouze v níže uvedených případech:
– Dlouhodobá nemoc nebo úraz s absencí delší než 3 týdny po sobě jdoucí, doložená lékařským potvrzením.

● OMLUVY A NÁHRADY
– Pokud jste nuceni se z jakéhokoliv důvodu lekci omluvit, učiňte tak pouze prostřednictvím online registračního systému. Online registrační systém, umožňuje provádět omluvy jednotlivých lekcí a tím je nabídnout ostatním účastníkům kurzů k využití. Dále pak vyhledávat a rezervovat náhrady v časech a dnech, které uvolnili jiní účastníci.

– náhrady lze čerpat pouze za řádně omluvené lekce

– za řádně omluvenou lekci pro účely náhrady lze uznat lekci pouze v případě omluvy 24 hodin před časem konání Vaší lekce. Lekci lze omluvit bez udání důvodu

– náhradní hodiny se může klient zúčastnit pouze po jejím objednání (přihlášení ) a zpětném potvrzení prostřednictvím rezervačního systému

– náhradní lekce musí odpovídat věku a schopnostem dítěte

– náhrady lze čerpat pouze v termínech a u kurzů, které jsou k dispozici v rezervačním systému

– provozovatel nenese odpovědnost za případné nevyčerpání náhrad omluvených lekcí

– Účastník kurzu má nárok na nahrazení 2 lekcí v rámci jednoho pololetí. Tyto náhrady mohou být vybrány pouze v daném pololetí.

● UCHAZEČI O ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ JSOU PŘIJÍMÁNI NA ZÁKLADĚ NÁSLEDUJÍCÍCH KRITÉRIÍ:
– Kapacita – je různě definována pro jednotlivé formy i obory činnosti v závislosti na předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků, a podmínkami pro kvalitní zajištění obsahové náplně.
– Věk – Pro pravidelné zájmové vzdělávání je pro uchazeče stanoven věkový interval. Po dohodě s vedoucím zájmového vzdělávání je ve výjimečných případech možné přijmout mladšího či staršího uchazeče.
– Znalosti – Do většiny činností je možno přihlásit zájemce s obecnými znalostmi. U činností, které rozvíjí zejména nadané děti, je kritériem rozsah jejich znalostí.
– Přihláška – O přijetí účastníka k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti rozhoduje Studio MuŠka na základě přijetí odeslané přihlášky uchazečem, u osob mladších 18 let odeslané zákonným zástupcem.
– Uhrazení úplaty – podmínkou pro přijetí, kde se zájmové vzdělávání poskytuje za úplatu, je uhrazení kurzovného ve stanoveném termínu.

● ODPADLÉ HODINY ZE STRANY STUDIO MUŠKA
– V případě nepřítomnosti pedagoga se Studio MuŠka snaží zajistit suplování.
– Pokud není možné zajistit suplujícího pedagoga, bude lekce jednorázově zrušena a účastníci budou o této skutečnosti neprodleně informováni telefonicky, pomocí SMS nebo e-mailem.

● ZDRAVOTNÍ STAV ÚČASTNÍKA A JEHO DOPROVODU
– Podmínkou účasti je odpovídající zdravotní stav a přiměřená vyspělost dítěte. Odesláním přihlášky zákonný zástupce účastníka kurzu potvrzuje jeho zdravotní způsobilost pro aktivní činnost v kurzu.
– V případě změn ve zdravotním stavu klienta je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost nahlásit písemně neprodleně lektorovi kurzu.
– Účastník kurzu nebo jeho doprovod nemá přístup do prostor činnosti kurzů, šaten a budov:
– v případě, že mu lékař nařídil změnu režimu;
– v případě, že jeví známky akutního onemocnění (průjem, zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest v krku, ztráta chuti a čichu …);
– v případě, že mu hygienik nebo ošetřující lékař nařídil karanténní opatření.

● ODPOVĚDNOST STUDIO MUŠKA ZA CENNÉ VĚCI ÚČASTNÍKA
– Studio MuŠka zodpovídá za cenné věci a mobilní telefony účastníků pouze v případě, že je účastník uloží do úschovy k lektorovi kurzu nebo na předem určené místo.

● DOCHÁZKA
– Nepřítomnost účastníka je nutné omluvit v registračním systému Studio MuŠka.

● PŘÍTOMNOST RODIČŮ NA kurzu
– Kurzy jsou určeny pro děti samostatné bez doprovodu rodičů. Pokud tomu u daného kurzu není výslovně určeno jinak.

● BEZPEČNOST
– Při veškeré činnosti jsou účastníci kurzů povinni dodržovat Provozní a Vnitřní řád Studia MuŠka a dbát pokynů lektora.
● DODRŽOVÁNÍ HYGIENICKÝCH PRAVIDEL
– Účastník je povinen dodržovat základní pravidla hygieny.
– Účastník je povinen dodržovat protiepidemiologická nařízení vlády. V opačném případě mu nebude umožněna přítomnost na kurzu.

● ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 23/24 ve Studiu MuŠka
– Začátek a konec školního roku ve Studiu MuŠka (Některé kroužky mají individuální začátek i konec činnosti.)
Začátek činnosti 18. září 2023
Konec činnosti 1. pololetí 27. ledna 2024
– Přerušení činnosti kurzů – dny kdy se kroužky nekonají
Den české státnosti 28. září 2023
Den vzniku Československa 28. října 2023
Podzimní prázdniny 27.-28.října 2023
Den boje za svobodu a demokracii 17. listopadu 2023
Vánoční prázdniny a svátky 18. prosince 2023 – 2. ledna 2024

● KONTAKT

info@studiomuska.cz
+420 777 474 050

Lekce pro dospělé ve Studiu MuŠka

Obchodní podmínky a provozní řád

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tento provozní řád je závazný pro všechny klienty Volnočasového Studia MuŠka (dále jen „Studio MuŠka“) provozovaného společností Mateřská škola umělecká MuŠka, se sídlem Zlatokorunská 1017,142 00, Praha 4, IČO: 01416715, (dále jen „Provozovatel“). Adresa Studia MuŠka se nachází na adrese Edisonova 27/21 Praha 10, Petrovice, 109 00.

1.2  Klientem se rozumí každá fyzická osoba, jíž byl vstup do Studia MuŠka umožněn po úhradě lekce nebo účasti na kurzu či semináři. Klienti mladší 18 let mohou využít služeb Studia MuŠka pouze se souhlasem rodičů.

1.3 Klient se zavazuje s Provozním řádem před vstupem a využitím služeb Studia MuŠka seznámit a dodržovat jej.

1.4  Provozovatel si vyhrazuje právo rozvrh lekcí, kurzů či seminářů, a provozní dobu Studia MuŠka kdykoli změnit, případně kteroukoli z plánovaných lekcí zrušit nebo přesunout, což oznámí prostřednictvím oznámení na webových stránkách www.studiomuska.cz.

1.5   Studio MuŠka je určeno k rekreačnímu sportovnímu a uměleckému využití veřejností.

2. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽEB STUDIA MuŠka A BEZPEČNOST

2.1  Klient vykonává ve Studiu MuŠka veškerou svou činnost na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Klient není oprávněn ve Studiu MuŠka vykonávat činnost v případech onemocnění, zranění či jiné indispozice pro výkon sportovní činnosti, a pokud užívá léky či jiné látky, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit jeho fyzické či duševní schopnosti.

2.2   Klient rezervací lekce potvrzuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu, je fyzicky a psychicky způsobilý účastnit se lekce. Pokud má jakákoli zdravotní omezení, konzultuje vhodnost cvičení s lékařem, a informuje o nich lektora/ku vždy před začátkem lekce. Klient i v takovém případě využívá služeb Studia MuŠka na vlastní odpovědnost a lektor ani Provozovatel nenesou odpovědnost za případnou újmu na zdraví.

2.3   Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se klient řídí podle vlastního uvážení. Klient bere na vědomí, že může být v průběhu lekcí vystaven fyzickému, psychickému, nebo emočnímu zatížení. Provozovatel nenese odpovědnost za zhoršení zdraví klienta, k němuž došlo v důsledku nadměrné zátěže v průběhu činnosti. Klient je povinen přizpůsobit intenzitu a typ aktivity svému zdravotnímu stavu a aktuální fyzické kondici.

2.4  Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví či majetku klienta způsobenou jiným klientem nebo jinými osobami nacházejícími se v prostoru Studia MuŠka.

2.5  Klient je povinen se po dobu své přítomnosti ve Studiu MuŠka chovat způsobem, který nebude omezovat nebo rušit jiné klienty při využívání zařízení a služeb Studia MuŠka.

2.6  Provozovatel může odmítnout klientovi vstup či klienta vykázat v případech agresivního a ohrožujícího chování, vandalizmu, nebo pokud by jeho chování ohrožovalo další klienty nebo reputaci a zájmy Provozovatele.

2.7   Vstup do Studia MuŠka pod vlivem omamných a psychotropních látek je zcela zakázán. Účast na lekci v podnapilém nebo opilém stavu je zakázána a klient bude v takovém případě ze Studia MuŠka vykázán.

2.8   Klient je povinen při užívání zařízení a služeb Studia MuŠka dbát zásad dodržování osobní bezpečnosti, a to jak své, tak i ostatních klientů a respektovat pokyny lektorů a pracovníků Studia MuŠka. Klient je povinen užívat zařízení a prostory Studia MuŠka pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržovat v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.

2.9 Ve všech prostorách Studia MuŠka je zakázáno kouřit, manipulovat s ohněm, konzumovat alkohol, vnášet nebo vodit zvířata, vstupovat do společných prostor Studia MuŠka v nevhodném oblečení, vstupovat do prostor vyhrazených pro opačné pohlaví či se chovat v rozporu s dobrými mravy.

2.10 Klient je povinen při vstupu do Studia MuŠka nahlásit na recepci své jméno vedené v rezervačním systému, pod kterým se přihlašuje na jednotlivé lekce, nebo zakoupit jednorázový vstup. Klient je povinen se při vstupu do Studia MuŠka zout. Do sálu klient vstupuje bos nebo v čisté sportovní obuvi a vhodném sportovním oblečení. Klient je povinen své sportovní oblečení přizpůsobit zásadám osobní hygieny a slušnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit podmínky vhodného oblečení a rovněž podle svého uvážení požádat klienta, který nebude vhodně oblečen, aby se převlékl nebo lekci opustil. V takovémto případě rezervovaná lekce propadá bez náhrady.

2.11 V sále Studia MuŠka jsou bezplatně k dispozici cvičební pomůcky a podložky. Pokud těchto pomůcek a podložek klient využívá, je důležité pomůcky a podložky po použití vydezinfikovat a vrátit na původní místo. Před použitím je možné pomůcky a podložky také vydezinfikovat. Klient je povinen při využívání zařízení a služeb Studia MuŠka zacházet ohleduplně s pomůckami a vybavením Studia MuŠka a chovat se tak, aby umožnil nerušené užívání služeb, vybavení a zařízení Studia MuŠka také ostatním klientům. Klient je povinen dodržovat pořádek a předcházet poškození zařízení Studia MuŠka, případně zjištěná poškození nebo nedostatky oznámit na recepci Studia MuŠka.

2.12 V tanečním sále Studia MuŠka se nachází skříňky pro odkládání cenností klientů (např. osobní doklady, šperky, peníze, mobilní telefony, notebooky). Klienti si cennosti vezmou s sebou do sálu s tím, že mobilní telefony musí být vypnuté. Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel. Provozovatel neodpovídá za ztrátu osobních věcí odložených v prostorách Studia MuŠka. Klient je povinen Provozovatele o vzniku škody informovat bezodkladně poté, co se o škodě dozvěděl, tedy před opuštěním prostor Studia MuŠka v ten daný den.

2.13 Pokud není u příslušné lekce výslovně uvedeno, Provozovatel nezajišťuje hlídání dětí po dobu probíhající lekce. Přítomnost dítěte v sále probíhající lekce není možná (výjimečně po dohodě s lektorem). Provozovatel neodpovídá a veškerou odpovědnost za dítě čekající v prostoru Studia MuŠka nese jeho rodič.

2.14 V prostorách Studia MuŠka není možné odkládat jízdní kola, apod.

3. REZERVACE LEKCÍ A PLATBA

3.1  Na lekce je možné zakoupit jednorázový vstup nebo využít kreditového systému. Platnost vloženého kreditu je 6 měsíců od připsání kreditů na klientský účet. Kredit i jednotlivě zakoupené lekce jsou nevratné.

3.2 Rezervace lekcí probíhá přes webové rozhraní www.studiomuska.cz/rezervace-cviceni ,  prostřednictvím rezervačního systému Sportimea. Provozovatelem rezervačního systému je společnost MOZYTA, s. r. o. se sídlem: Švabinského 22, 851 01 Bratislava, IČO 46 923 152, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka 85751/B, která je správcem zákaznického účtu v rezervačním systému Sportimea (https://www.sportimea.com/terms). Na uvedené webové stránce se nachází Všeobecné obchodní podmínky provozovatele rezervačního systému.

3.3   Na recepci je možné platit pouze v hotovosti

3.4   Rezervaci lekce je možné zrušit zdarma nejpozději 3 hodiny před jejím začátkem v rezervačním systému, přes e-mail info@studiomuska.cz nebo na tel.
+420 777 474 050. Pokud dojde ke zrušení lekce v kratším časovém úseku je nevyužitá rezervace zpoplatněna plnou cenou lekce.

3.5  Pokud se klient nedostaví 5 minut před začátkem lekce je Provozovatel oprávněn rezervaci klienta zrušit a místo uvolnit dalším zájemcům, v takovém případě není lekce klientovi účtována. Provozovatel a lektor jsou oprávněni odmítnout klientovi vstup na lekci při jeho pozdním příchodu, případně jej vykázat, pokud je nevhodně oblečen (dle bodů výše) nebo lekci opakovaně narušuje zapnutým mobilním telefonem či vyřizováním hovorů, v takovém případě se cena za lekci nevrací. Klient může lekci kdykoli opustit, v takovém případě se však cena za lekci nevrací.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1   Provozovatel je oprávněn tento Provozní řád kdykoli jednostranně měnit nebo doplňovat. Změněný nebo doplněný Provozní řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webových stránkách www.studiomuska.cz.

4.2  Aktuální znění Provozního řádu je vždy vyvěšeno v prostorách Studia MuŠka a na webových stránkách www.studiomuska.cz.

4.3 Podněty a stížnosti klientů na kvalitu služeb nebo zařízení Studia MuŠka je možné zasílat na e-mail: info@studiomuska.cz.

4.4   V případě uzavření Studia MuŠka z důvodu anebo v důsledku mimořádné události je Studio MuŠka oprávněno učinit následující opatření:

a) Platnost vloženého kreditu se prodlužuje o délku doby uzavření Studia MuŠka z důvodu mimořádné události anebo účinnosti vládních opatření.

b) Konání rezervovaných a zaplacených lekcí či Kurzů/Seminářů, které nezačaly z důvodu uzavření Studia MuŠka, se uskuteční v novém náhradním termínu, který je Studio MuŠka oprávněno vypsat po uplynutí mimořádné události anebo účinnosti vládních opatření, avšak minimálně s dvouměsíčním předstihem. Pokud se vypsaný termín klientovi nehodí, budou peníze nahrány jako kredit na zákaznický účet klienta. Studio MuŠka hodnotu Kurzů/Seminářů zpět nevyplácí.

4.5   Tento Provozní řád je platný a účinný ode dne 14.8.2023

Provozovatelem Studia MuŠka je Mateřská škola umělecká – MuŠka, IČO 01416715, www.muskaskolka.cz