fbpx
 

Ochrana osobních údajů – GDPR

 

Ochrana osobních údajů

Studio MuŠka pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.
Odesláním webové přihlášky do kurzu prostřednictvím webu www.studiomuska.cz či oslovením naší společnosti či našich zaměstnanců prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu udělujete Mateřské škole umělecké MuŠka se sídlem Zlatokorunská 1017, Praha 4, PSČ 142 00, IČO: 01416715. Emailový kontakt: info@studiomuska.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

V PŘÍPADĚ ODESLÁNÍ PŘIHLÁŠKY POŘÁDANÝ SPRÁVCEM, SUBJEKT SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁSLEDOVNĚ:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno, příjmení, adresa
  • datum narození
  • rodné číslo
  • pohlaví
  • telefon
  • email
  • kontaktní údaje rodiče (u mládeže)
  • fakturační a transakční údaje (tj. zejména o fakturačních podmínkách, přijatých platbách, příp. zvláštních ujednáních apod.)
  • údaj o případné zdravotní nezpůsobilosti absolvovat lekce (v případě storna)
  • informace ze vzájemné komunikace (informace z e-mailů, telefonických rozhovorů, kontaktních formulářů)

2. Pořizování vizuálních a zvukových nahrávek

Zákonný zástupce souhlasí s pořizováním, zpracováním fotografií, filmových záznamů a zvukových nahrávek zachycujících Vašeho syna/dceru a jeho činnost a projevy v rámci činnosti zajišťovaných školským zařízením pro účely jeho propagace.

3. Účel zpracování:

Zpracování údajů je nutné pro administrativu a organizační zajištění taneční školy. Jedná se o údaje, které jsou pro Správce nutné k přípravě a chodu organizace. V případě nutnosti je po nás mohou vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým jsme povinni je poskytnout. Tyto osobní údaje budou využity výhradně pro nezbytnou administrativní přípravu a organizační zajištění taneční školy, za účelem poskytnutí relevantních služeb, pořádaných Správcem.
Vaše údaje zpracováváme také pro plnění našich zákonných povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Tím jsou myšleny např. účetní, daňové a archivační povinnosti, poskytnutí ev. součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod. Tyto osobní údaje budou zpracovány vždy po zákonem stanovenou dobu. Dále jsou údaje zpracovávány v rámci hájení našich oprávněných zájmů – např. pro účinnou obhajobu v případě ev. sporu, i když ho nepředpokládáme. V tom případě se doba uchovávání prodlužuje o dobu, po kterou je případný spor veden. Naším oprávněným zájmem je také zasílání obchodních sdělení v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení. Jedná se o dobu, po kterou Vám poskytujeme službu a následně ještě po dobu 1 roku.
V rámci ochrany našich práv dochází rovněž ke zpracování osobních údajů prostřednictvím obrazového záznamu kamerového systému v prostorách, které využíváme pro poskytnutí služeb. Osobní údaje v rozsahu těchto záznamů budou v případě mimořádných událostí zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení
a podobně.

4. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

Vaše osobní údaje musíme v rámci zákonných mezí poskytnout orgánům státní správy, zejména finančním úřadům, soudům, orgánům činným v trestním řízení apod. Dále mohou být předány pro plnění smlouvy našim subdodavatelům a zpracovatelům, jako jsou např.: provozovatelé poštovních a kurýrních služeb, účetní a právní kanceláře, grafická studia, lektoři a další personál kurzů. Dále mohou být poskytnuty donorům grantových žádostí pro jednotlivou grantovou žádost, v případě udělování jednotkového příspěvku na člena spolku. Předání osobních údajů bude vždy v souladu se zásadou minimalizace a pouze za konkrétním vyjádřeným účelem.

Subjekt odesláním přihlášky prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.studiomuska.cz či oslovení pracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracování osobních údajů může kdykoli zrušit formou e-mailového oznámení na adresu info@studiomuska.cz. Dále Subjekt souhlasí s tím, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený při odeslání přihlášky je povinný

 

Provozovatelem Studia MuŠka je Mateřská škola umělecká – MuŠka, IČO 01416715, www.muskaskolka.cz